Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. V spletni aplikaciji se nahaja prijavni obrazec: Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020 – Prijavnica na razpis, ki ga morajo prijavitelji izpolniti.

Obvezna dokazila

Obvezne priloge vloge so:

  • vzorec pogodbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa,
  • kopija zapisnika zadnjega občnega zbora društva,
  • izpolnjena izjava o uporabi športnih objektov (obrazec št. 1) ter sklenjena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen,
  • izpolnjena izjava o ustrezno izobraženem in/ali usposobljenem strokovnem kadru za opravljanje strokovnega dela v športu (obrazec št. 2) ter potrdila o izobraženem oz. usposobljenem strokovnem kadru,
  • izpolnjena finančna konstrukcija (obrazec št. 3).

Kopija vloge in rok za predložitev vlog

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 15. 4. 2020 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

  • naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
  • naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
  • pripis » Ne odpiraj - vloga », Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa
    športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020.

Informacije v zvezi z razpisom

Vse informacije glede javnega razpisa so razvidne iz priloženih dokumentov spletne aplikacije www.lps-ms.si: “Besedilo javnega razpisa 2020.pdf”.

Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, so sestavni del Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018), razvidna iz priloženega dokumenta: “Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018), pdf”.
Za dodatne informacije ali pomoč pa nas lahko kontaktirate preko Kontaktnega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili tudi pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in šport: g. Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031 792 969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.