Razpisna dokumentacija

NAVODILO ZA ODDAJO VLOGE

1.1 Prijavnica na razpis

Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2023 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si.
V spletni aplikaciji se nahaja prijavni obrazec: Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2023 - Prijavnica na razpis, ki ga morajo prijavitelji izpolniti.

1.2 Obvezna dokazila

Obvezne priloge vloge so:

 • vzorec pogodbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa
 • in področij športa,
 • kopija zapisnika zadnjega občnega zbora društva (priložijo vsi prijavitelji, ki so
 • ustanovljeni po Zakonu o društvih)
 • izpolnjena izjava o uporabi športnih objektov (obrazec št. 1) ter sklenjena pogodba z
 • lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v
 • primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen,
 • izpolnjena izjava o ustrezno izobraženem in/ali usposobljenem strokovnem kadru za opravljanje strokovnega dela v športu (obrazec št. 2) ter potrdila o izobraženem oz.
 • usposobljenem strokovnem kadru,
 • izpolnjena finančna konstrukcija (obrazec št. 3),
 • izpolnjena izjava o evidenci članstva (obrazec št. 4).

1.3 Kopija vloge in rok za predložitev vlog

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 3. 5. 2023 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

 • naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
 • naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
 • pripis » Ne odpiraj - vloga », Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa
 • športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2023.

1.4 Informacije v zvezi z razpisom

Vse informacije glede javnega razpisa so razvidne iz priloženih dokumentov spletne aplikacije www.lps-ms.si: “Besedilo javnega razpisa 2023.pdf”. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, so sestavni del Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18), razvidna iz priloženega dokumenta: “Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18), pdf”.

Za dodatne informacije ali pomoč pa nas lahko kontaktirate preko Kontaktnega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom bodo zainteresirani dobili tudi pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in šport: g. Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031-792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

Murska Sobota, april 2023