Razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. V spletni aplikaciji se nahaja prijavni obrazec: Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 – Prijavnica na razpis, ki ga morajo prijavitelji izpolniti.

Obvezna dokazila

Obvezne priloge vloge so:

  • vzorec podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa,
  • kopija zapisnika zadnjega občnega zbora društva,
  • potrdilo o izobraženem oz. usposobljenem strokovnem kadru,
  • izpolnjena izjava o resničnosti in točnosti posredovanih podatkih,
  • izpolnjena izjava o uporabi športnih objektov,
  • sklenjena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen.

Kopija vloge in rok za predložitev vlog

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 19. 4. 2019 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota. 

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 

  • naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja), 
  • naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
  • pripis »Ne odpiraj - vloga«, Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019.

Informacije v zvezi z razpisom

Vse informacije glede javnega razpisa so razvidne iz  priloženih dokumentov spletne aplikacije www.lps-ms.si: “Besedilo javnega razpisa 2019.pdf”. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Mestni občini Murska Soobta, so sestavni del Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018), razvidna iz priloženega dokumenta: “Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018) pdf”.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili tudi pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in šport: g. Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031 792 969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

Za dodatne informacije ali pomoč pa nas lahko kontaktirate preko Kontaktnega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.